Gönüllü Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu aydınlatma metni; fikri veya projesi olan veya var olan fikir ve projeleri Taylan Yıldız, Taylan Yıldız Gönüllüleri veya bunların ekipleriyle birlikte yapmak isteyebilecek gönüllülerin ilgili link üzerinden kişisel verilerini paylaşması yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin KVKK uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacına yöneliktir.

Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Bu metin, tarafımızca aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır:

 • Hangi kişilsel verilerinizin toplandığını belirtmek, 
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek, 
 • Eğer varsa, bu verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi açıklamak, 
 • Bu kişisel verilere ilişkin haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve, 
 • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak.

İşlenen Veri Türleri ve Veri Kategorileri

İlgili Kişi

Veri Kategorileri

Veri Türleri

  Gönüllü veya
  Potansiyel Gönüllü 

  Kimlik

  Ad-soyad, doğum yılı, cinsiyet

  İletişim

  e-posta adresi, cep telefonu numarası, yaşadığı şehir, sosyal medya hesap URL’si ve kullanıcı adları

  Mesleki Deneyim

  Öğrenim derecesi, öğrencilik bilgisi, okul ve bölüm bilgileri, mesleği, ilgi alanı/yetenekleri, 

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, doğrudan kendiniz tarafından ilgili linklerin doldurulması vasıtasıyla otomatik olarak, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla, işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde edilmektedir.  

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel verileri işlememizin temel amacı, sizlerle iletişime geçebilmek, proje ve fikirlerimizi birlikte olgunlaştırabilmek ve uygulamaya koyabilmektir. Bunları yaparken, paylaştığınız her bir veri, organizasyon içerisinde farklı amaçlarla işlenebilir ve böylece birlikte çalışacağımız proje veya fikir belirlenebilir.

Paylaştığınız bilgiler üzerinden sizinle e-posta, telefon veya sosyal medya hesaplarınız vasıtasıyla iletişime geçebiliriz ve potansiyel fikir ve projelerimizi sizlere aktarabiliriz. Benzer şekilde, proje ve fikirlerimizi bir dernek yahut benzeri sivil toplum kuruluşu/ağ üzerinden yürütmek isteyebiliriz ve böyle bir durumda sizlerin de bu sivil toplum kuruluşundan/ağdan haberdar olabilmeniz için sizinle bu iletişim bilgileriniz üzerinden iletişim kurabiliriz.

. 

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

Kimlik

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İletişim

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatler için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Mesleki Deneyim

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak işlemeye özen gösteririz.

Bu verilerinizi, mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi gibi süreçler farklı iş ortaklarımızla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Bu kapsamda verileriniz, yurtiçi veya açık rızanızın alınması kaydıyla yurt dışında bulunan aşağıdaki gruplara aktarılabilir;

 • Faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet alınan yurtiçi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerle paylaşılması; 
 • E-posta gönderimi, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan yazılımlar, online kayıt formu doldurulması gibi durumlarda, tedarikçilerimizin yurtiçi veya yurt dışında bulunan sunucuları kullanması halinde tedarikçilerle paylaşılması;

İlgili Kişinin Hakları 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; her zaman ve her kanaldan Taylan Yıldız ve ekibiyle iletişime geçebilirsiniz ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını sağlayan başvurularınızı ileterek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Elektronik İleti 

Paylaştığınız bilgiler üzerinden sizinle e-posta, telefon veya sosyal medya hesaplarınız vasıtasıyla iletişime geçebiliriz ve potansiyel fikir ve projelerimizi sizlere aktarabiliriz. Benzer şekilde, proje ve fikirlerimizi bir dernek yahut benzeri sivil toplum kuruluşu/ağ üzerinden yürütmek isteyebiliriz ve böyle bir durumda sizlerin de bu sivil toplum kuruluşundan/ağdan haberdar olabilmeniz için sizinle bu iletişim bilgileriniz üzerinden iletişim kurabiliriz.