Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu aydınlatma metni; İyi Parti üyesi olmak isteyen kişilerin ilgili link üzerinden kişisel verilerini paylaşması yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin KVKK uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacına yöneliktir.

Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu metin, tarafımızca aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır:

 • Hangi kişisel verilerinizin toplandığını belirtmek,
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 • Eğer varsa, bu verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi açıklamak,
 • Bu kişisel verilere ilişkin haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve,
 • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak.

1-İşlenen Veri Türleri ve Veri Kategorileri

Kimlik

Ad-soyad, TCKN, doğum tarihi,

İletişim

E-posta adresi, cep telefonu numarası

Diğer

Siyasi parti üye olma talebi bilgisi

2-Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, doğrudan kendiniz tarafından ilgili linklerin doldurulması vasıtasıyla otomatik olarak KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde edilmektedir.

3-Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel verileri işlememizin temel amacı talebiniz üzerine İyi Parti üyesi olabilmeniz için gereken süreci başlatabilmektir. Paylaştığınız bilgiler üzerinden sizinle e-posta veya telefon vasıtasıyla iletişime geçebiliriz.

Kişisel verilerinizi sizin tarafınızdan bizimle paylaşılmasına, alenileştirilmesine dayanarak işliyoruz. Ancak aşağıda da belirtildiği üzere yurt dışına aktarım içinse açık rızanızı almaktayız, aksi takdirde yurt dışına aktarım gerçekleştirmemekteyiz.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak işlemeye özen gösteririz.

Bu verilerinizi, sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Bu kapsamda verileriniz, yurt içi veya açık rızanızın alınması kaydıyla yurt dışında bulunan aşağıdaki gruplara aktarılabilir;

 • Faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet alınan yurtiçi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerle paylaşılması;
 • E-posta gönderimi, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan yazılımlar, online kayıt formu doldurulması gibi durumlarda, tedarikçilerimizin yurt içi veya yurt dışında bulunan sunucuları kullanması halinde tedarikçilerle paylaşılması;
 • Faaliyetin sürdürülmesi ve kişisel verilerinizi paylaşma amacınızı yerine getirebilmek adına İyi Parti ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması.

5-İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; iletisim@taylanyildiz.com email adresi üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 1. Başvuru sahibinin adı soyadı,
 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 3. Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 5. Talep konusu,
 6. Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 7. Başvuru yöntemleri ve
 8. Başvuru yazılı ise imza.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Dr. Taylan Yıldız